FinUniversity Electronic Library

     

Usage statistics

Мешкова Е.И. Практика стресс-тестирования банковских рисков // Банковское дело. – 2015. – №11 — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4130.pdf>.

stat
Period Read Print Copy Open Total
Year 2018 4 0 2 0 6
Total 4 0 2 0 6