FinUniversity Electronic Library

     

Usage statistics

Кузнецов В.И. Анализ экономики Китая в XXI веке / Кузнецов В.И., Ларионова Е.И., Чинаева Т.И. // Статистика и экономика. – 2021. – №2 — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv1162.pdf>.

stat
Period Read Print Copy Open Total
Last day 0 0 0 0 0
Last 30 days 0 0 0 0 0
Last 365 days 0 0 0 0 0